TLBU ISI

스킵 네비게이션

홈 로그인 사이트맵
TLBU China TLBU usa TLBU Paris TLBU TLBU GS TLBU ISI

메인메뉴

이 페이지의 내용을 보려면 최신 버전의 Adobe Flash Player가 필요합니다.

Adobe Flash Player 내려받기

국제교육원 > 보조강사(멘토)소개
보조강사(멘토)소개

tlbu
                                              

BU Lingqiang
(CUPL - CHINA)

HE Bo
(CUPL - CHINA)

LI Zhe
(CUPL - CHINA)

LIANG Li
(CUPL - CHINA)

RAN Maosi
(CUPL - CHINA)

SONG Qinyi
(CUPL - CHINA)

ZHOU Jin
(CUPL - CHINA)

LIU Yang
(FUDAN - CHINA)

LU Ze
(JILIN – CHINA)

YANG Yecheng
(JILIN - CHINA)

WU Di
(JILIN - CHINA)

ZENG Haibin
(JILIN - CHINA)

ZOU Mingjun
(JILIN - CHINA)

DAI Kan
(RENMIN - CHINA)

XU Jun
(RENMIN - CHINA)

        

WAN Lixiang
(WUHAN - CHINA) 

LEANG Seang Meng(RULE - CAMBODIA)

TAING
 Leangchhoung
(RULE - CAMBODIA)

TOK Thaysothaly
(RULE – CAMBODIA)

SOMBOUNKHAN 
Souksathaphone
(NUOL - LAOS)

NGUYEN Minh Duc
(HLU - VIETNAM)

TRAN Quoc Dat(HCM - VIETNAM)

DO Duc Tien
(VNU - VIETNAM)

MAI Ngoc Tiep
(VNU - VIETNAM)

(Male : CHINA – 16 / CAMBODIA – 3 / VIETNAM – 4 / LAOS – 1 / Total – 24 )

CHEN Haiyun(CUPL - CHINA)

JIN Meiwen
(CUPL - CHINA)

LU Xiyi
(CUPL - CHINA)

NI Yehua
(CUPL - CHINA)

TANG Rui
(CUPL - CHINA)

WU Nengjiao
(CUPL - CHINA)

ZHOU Qian
(CUPL - CHINA)

WANG Juewei
(FUDAN - CHINA)

WANDU Yuexin(FUDAN - CHINA)

ZHAO Limin
(JILIN - CHINA)

CHAN Raksa
(RULE - CAMBODIA)

NITH Niteyana(RULE - CAMBODIA)

SAN Socheata(RULE - CAMBODIA)

SAROEUN Socheata(RULE - CAMBODIA)

TEX Sreytal
(RULE - CAMBODIA)

AISAH Ratna Feika(PCU - INDONESIA)

OPHETSANE Maliny(NUOL - LAOS)

SENGSATHIT Niphaphone
(NUOL - LAOS)

XAOBOUDAVONG
Thipphavan
(VNU - VIETNAM)

PHAM Minh Thy Van(HLU - VEITNAM)

PHAM Quynh Trang(HLU - VEITNAM)

VO Ngoc Minh Truc(HLU - VEITNAM)

HOANG Thu Thuy
(HCM - VEITNAM)

NGUYEN Thu Hang(VNU - VIETNAM)

TRAN Phuong Thuy(VNU - VIETNAM)

Female : CHINA – 10 / CAMBODIA - 5 / VIETNAM - 6 / LAOS - 3 / INDONESIA - 1 / Total - 25 )

 

 

tlbuTLBU Student Pictures (2011 Entering)

DONG Shuang LI DaiYANG ChongxunYAO WeiZHANG Long

DONG Shuang

(CUPL - CHINA)

LI Dai

(CUPL - CHINA)

YANG Chongxun

(CUPL - CHINA)

YAO Wei

(CUPL - CHINA)

ZHANG Long

(CUPL - CHINA)

MENG DaWANG LefeiDANG XingMA TianyuWANG Jiyuan

MENG Da

(JILIN - CHINA)

WANG Lefei

(JILIN - CHINA)

DANG Xing

(PEKING - CHINA)

MA Tianyu

(WUHAN - CHINA)

WANG Jiyuan

(WUHAN - CHINA)

WU FangSAO DeluxeUN ChandaTAY LinaNGUYEN Huy Hoang

WU Fang

(WUHAN - CHINA)

SAO Deluxe

(RULE - CAMBODIA)

UN Chanda

(RULE - CAMBODIA)

TAY Lina

(RULE - CAMBODIA)

NGUYEN Huy Hoang

(HLU - VIETNAM)

TRAN Quang DangMALAVONG SilisackSO INXAY SouliyongNAY Lin AungKIM See Wan

TRAN Quang Dang

(HLU - VIETNAM)

MALAVONG Silisack

(NUOL - LAOS)

SO INXAY Souliyong

(NUOL - LAOS)

NAY Lin Aung

(YANGON - MYANMAR)

KIM See Wan

(SNU - KOREA)

(Male : CHINA – 11 / CAMBODIA – 3 / VIETNAM – 2 / LAOS – 2 / MYANMAR – 1 / KOREA – 1 / TOTAL – 20 )

DENG XuanGONGSANGWANGMUHOU XiaoqianCHEN YaweiMIAO Fei

DENG Xuan

 

(CUPL - CHINA)

GONGSANGWANGMU

 

(CUPL - CHINA)

HOU Xiaoqian

 

(CUPL - CHINA)

CHEN Yawei

 

(FUDAN - CHINA)

MIAO Fei

 

(JILIN - CHINA)

SHI QianLI DaiYANG ChongxunYAO WeiZHANG Long

SHI Qian

 

(RENMIN - CHINA)

YANG Jiuying

 

(RENMIN - CHINA)

HOK Siem

 

(RULE - CAMBODIA)

SIM Leangheng

 

(RULE - CAMBODIA)

SOPHORN Pouvchannita

 

(RULE - CAMBODIA)

SHI QianLI DaiYANG ChongxunYAO WeiZHANG Long

SOR Samnangvathana

 

(RULE - CAMBODIA)

BACH Thi Nha Nam

 

(DAV - VIETNAM)

NGUYEN Lan Anh

 

(DAV - VIETNAM)

VU Kim Hanh Dung

 

(HCM - VIETNAM)

DUONG Lan Huong

 

(VNU - VIETNAM)

NGUYEN Thi Thu TrangTRAN Thi Thu ThaoLUANGPHAXAY SoutthidaMIA Kartika Sari

NGUYEN Thi Thu Trang

 

(VNU - VIETNAM)

TRAN Thi Thu Thao

 

(VNU - VIETNAM)

LUANGPHAXAY Soutthida

 

(NUOL - LAOS)

MIA Kartika Sari

 

(PCU - INDONESIA)

(Female : CHINA – 7 / CAMBODIA – 4 / VIETNAM – 6 / LAOS – 1 / INDONESIA – 1 / Total – 19 )


 

  • 주소 : (412-751)경기도 고양시 덕양구 내유동 300번지 TLBU국제법률경영대학원대학교 국제교육원
  • TEL : 031-960-1111~3FAX : 031-960-1142E-mail : tlbucamp@tlbu.ac.kr
  • CAPYRIGHT (c) 2012 TLBU ENGLISH CAMP. ALL RIGHTS RESERVED.